ອັກສອນໄທ

ອັກສອນໄທ (ພາສາໄທ: อักษรไทย ອັກສຣໄທຍ໌) ແມ່ນອັກສອນທີ່ໃຊ້ຂຽນພາສາໄທ ແລະພາສາກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆ ໃນປະເທດໄທ. ມີພະຍັນຊະນະ 44 ຮູບ ສະຫຼະ 21 ຮູບ ວັນນະຍຸດ 4 ຮູບ ແລະເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ. ພະຍັນຊະນະໄທຈະລຽນໂຕໄປຕາມແນວນອນ ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ. ສ່ວນສະຫຼະຈະຢູ່ໜ້າ ເທິງ ລຸ່ມ ແລະຫຼັງພະຍັນຊະນະປະກອບຄຳແລ້ວແຕ່ຊະນິດຂອງສະຫຼະ.

ຄວາມເປັນມາແກ້ໄຂ

ອັກສອນໄທໄດ້ມີການພັດທະນາມາຈາກອັກຂະລະຂະເໝນບູຮານ (Old Khmer script).

ພະຍັນຊະນະແກ້ໄຂ

ອັກສອນໄທມີພະຍັນຊະນະ 44 ຮູບ

(ກ) , (ຂ) , (ຄ) (ງ)
(ຈ) , (ຊ)
,
(ດ), (ຕ) (ຖ) (ທ) (ນ)
(ບ), (ປ) (ຜ),(ຝ) (ພ), (ຟ) (ມ)
(ຍ) (ຣ) (ລ) (ວ)
(ສ)
(ຫ) (ອ) (ຮ)

ສະຫຼະແກ້ໄຂ

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ

  • Karoonboonyanan, Theppitak (1999). "Standardization and Implementations of Thai Language". National Electronics and Computer Technology Center. Retrieved 2010-08-04.
  • Tingsabadh, Kalaya; Arthur S. Abramson (1993). "Thai". Journal of the International Phonetic Association 23 (1): 24–28.