ວິກິພີເດຍ:ຂໍ້ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວິກິພີເດຍບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ

ວິກິພີເດຍແມ່ນສາລານຸກົມເສລີທາງອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງເປັນຜົນຈາກການອາສາສະໝັກຂອງບຸກຄົນ ທີ່ຢາກພັດທະນາມັນໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຂອງມະນຸດ ທຸກ ໆ ຄົນສາມາດດັດແກ້ເນື້ອໃນຂອງວິກິພີເດຍໄດ້ ສະນັ້ນກະລຸນາຮັບຊາບວ່າເນື້ອໃນໃດ ໆ ກໍ່ຕາມໃນວິກິພີເດຍແຫ່ງນີ້ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກາໂດຍນັກວິຊາການຫຼືບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຊັດເຈນແລະຖືກຕ້ອງທຸກປະການ ແຕ່ອັນນີ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຊ້ຈະບໍ່ສາມາດພົບຫາເນື້ອໃນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຊັດເຈນຢູ່ວິກິພີເດຍໄດ້

ຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ ຜູ້ຂຽນ ຜູ້ດູແລລະບົບ ຫຼືບູກຄົນອື່ນ ໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວິກິພີເດຍບໍ່ວ່າໃນທາງໃດກໍ່ຕາມ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຖຶກຕ້ອງແລະຊັດເຈນໃດ ໆ ໃນວິກິພີເດຍ ແລະຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຜົນຈາກການທີ່ຜູ້ອ່ານນຳເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວໄປໃຊ້ໃນທາງໃດ ໆ ທັງນັ້ນ

ວິກິພີເດຍບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານເນື້ອໃນ

ວິກິພີເດຍມີເນື້ອໃນທີ່ອາດຄ້ານໄດ້

ວິກິພີເດຍມີຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຊັດເຈນເຊິ່ງຈະບໍ່ພົບຢູ່ໃນສານຸກົມທຳມະດາ ຂອບເຂດຂອງເນື້ອໃນຂອງວິກິພີເດຍແມ່ນຂຶ້ນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງອາສາສະໝັກທີ່ປະກອບສ່ວນ ຜູ້ອ່ານບໍ່ຄວນຕັດສິນຄວາມສໍາຄັນຂອງຫົວຂໍ້ໂດຍຜູ້ຂຽນຂອງມັນຢູ່ໃນວິກິພີເດຍ ຫຼືສົມມຸດວ່າຫົວຂໍ້ແມ່ນສໍາຄັນ ພຽງແຕ່ເນື່ອງຈາກຖືກຂຽນກ່ຽວກັບວິກິພີເດຍ

ວິກິພີເດຍບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານການແພດ

ວິກິພີເດຍບໍ່ໃຫ້ຄຳແນະນຳທາງການແພດ

ຂໍ້ມູນທາງການແພດໃນບົດຄວາມຂອງວິກິພີເດຍ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນຊ່ວຍສຳຫຼັບການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ແລະຈະບໍ່ສາມາດທຽບກັບຄຳແນະນຳຂອງແພດ ພະຍາບານ ຫຼືຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ ດັ່ງນັ້ນກະລຸນາຢ່າອ້າງອີງເນື້ອໃນຈາກວິກິພີເດຍໃນການປົວພະຍາດ

ວິກິພີເດຍບໍ່ຮັບປະກັນດ້ານກົດໝາຍ

ວິກິພີເດຍບໍ່ໃຫ້ຄຳເຫັນທາງກົດໝາຍ

ຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍໃນບົດຄວາມຂອງວິກິພີເດຍ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການສຶກສາເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍທີ່ສາມາດໃຊ້ອ້າງອີງໄດ້ໃນສານ ແລະວິກິພີເດຍກໍ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຍທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານເອົາເນື້້ອໃນໄປອ້າງອີງໃນທາງຕຸລາການໄດ້

ວິກິພີເດຍບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງ

ທ່ານຮັບຄວາມສ່ຽງຈາກການໃຊ້ວິກິພີເດຍເອງ

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຂໍ້ມູນໃດ ໆ ທີ່ທ່ານອາດພົບເຫັນຢູ່ໃນວິກິພີເດຍອາດຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ເປັນອັນຕະລາຍ ຜິດສິນລະທຳ ຫຼືຜິດກົດໝາຍ

ຂໍ້ມູນບາງຢ່າງໃນວິກິພີເດຍອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ຜູ້ອ່ານທີ່ເລືອກທີ່ຈະອີງໃສ່ຫຼືນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໂດຍບຸກຄົນທີ່ສາມ