ລວມຕຳລາຄະນິດສາດ

ໃນ ຄະນິດສາດ ມີຫຼາຍໆຮູບແບບຕຳລາ ທີ່ ສາມາດຈັດເປັນປະເ

ພດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕຳລາພື້ນຖານEdit

ຕຳລາພື້ນຖານ ແມ່ນ ຕຳລາ ຂອງ ການຄຳນວນພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ບວກ, ຕຳລາເອັກສໂປເນັນຊຽລ, ໂລກາຣິດ,​...

ຕຳລາພຶດຊະຄະນິດEdit

ຕຳລາອະປົກກະຕິພື້ນຖານEdit

ຕຳລາພິເສດEdit

ຕຳລາພິເສດພື້ນຖານEdit

ຕຳລາທິດສະດີຈຳນວນEdit

Antiderivatives of elementary functionsEdit

ຕຳລາກຳມາແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງEdit

ຕຳລາເອລລິບຕິກແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງEdit

Bessel and related functionsEdit

Riemann zeta and related functionsEdit

Hypergeometric and related functionsEdit

Iterated exponential and related functionsEdit

ຕຳລາພິເສດມາດຕະຖານອື່ນEdit

ຕຳລາອື່ນໆEdit