ຕຳລາຂັ້ນສອງ

ຕຳລາຂັ້ນສອງ ແມ່ນ ຕຳລາພະຫຸພົດ ທີ່ມີຮູບຮ່າງເປັນປາຣາໂບນ, ເມື່ອ . ຖ້າ ຕຳລາຂັ້ນສອງມີຄ່າເທົ່າສູນ ກໍ່ຈະສາມາດເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂັ້ນສອງ.

ບັນດາຮູບຮ່າງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງແກ້ໄຂ

  •   ແມ່ນຮູບແບບທົ່ວໄປ,
  •   ແມ່ນຮູບແບບແຍກສ່ວນຄູນ, ໂດຍທີ່   ແລະ   ຈະແມ່ນ ໃຈຜົນ ຂອງ aສົມຜົນຂັ້ນສອງ
  •  

ເສັ້ນສະແດງແກ້ໄຂ

 
  
 
   
 
   

ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຮູບຮ່າງໃດ ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາຂັ້ນສອງ ຈະເປັນຮູບປາຣາໂບນ ດັ່ງຂ້າງເທິງ.

  • ຖ້າ  , ປາຣາໂບນຈະຫງາຍຂື້ນທາງເທິງ.
  • ຖ້າ  , ປາລາໂບນຈະຄວໍ່າລົງທາງລຸ່ມ.

ເບິ່ງຕື່ມແກ້ໄຂ