ເງິນ (ພາສາອັງກິດ:money) ຫຼື ແມ່ນ ສິ່ງໃດກໍ່ຕ່າງ ທີ່ ຖືກຍອມຮັບໃນການຊຳລະຕໍ່ການສະໜອງ ສິນຄ້າ, ການບໍລິການ.[1] ການນຳໃຊ້ຫຼັກ ຂອງ ເງິນ ລວມມີ ໂຕກາງໃນການແລກປ່ຽນ, ຫົວໜ່ວຍຄຸນຄ່າ, ແລະ ການສະສົມຄຸນຄ່າ.[2]. ເງິນ ລວມເອົາທັງ ເງິນຕາ ທີ່ຈໍລະຈອນໃນ ເສດຖະກິດ, ແລະ ຫຼາຍໆຮູບແບບຂອງ ເງິນຝາກເຊັ່ນ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ, ເງິນຝາກອອມແລະອື່ນໆ. ໃນ ເສດຖະກິດຍຸກໃໝ່ ເງິນຕາ ແມ່ນ ອົງປະກອບຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຂອງ ປະລິມານເງິນ. ເງິນ ບໍ່ແມ່ນ ຄຸນຄ່າ ທີ່ ແມ່ນ ອົງປະກອບພື້ນຖານ ໃນ ເສດຖະສາດ. ເງິນ ແມ່ນ ເປົ້າໝາຍສຶກສາຫຼັກ ໃນ ເສດຖະສາດ ແລະ ແມ່ນ ສິ່ງເຮັດໃຫ້ ປະສິດທິພາບ ຂອງ ການແລກປ່ຽນ ໃນ ເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ສູງຂຶ້ນ. ເງິນ ຖືວ່າ ແມ່ນ ສິ່ງສົ່ງເສີມ ໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ ແລະ ການແບ່ງງານ ໃນ ເສດຖະກິດ.

  1. Mishkin, Frederic S. (2007). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets (Alternate Edition). Boston: Addison Wesley. p. 8. ISBN 0-321-42177-9.
  2. Mankiw, N. Gregory (2007). Macroeconomics (6th ed.). New York: Worth Publishers. ISBN 0-7167-6213-7.