ໃນ ເສດຖະສາດ ສິນຄ້າ ແມ່ນ ສິ່ງທີ່ເພີ່ມ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ. ສິນຄ້າ ສາມາດຖືກຂາຍ ໃນ ລາຄາ ໃດໜຶ່ງ ຖ້າ ມີ ຕະຫຼາດ ສຳລັບມັນ. ສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ ຜູ້ຄົນ ເລືອກຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ ແມ່ນ ສິນຄ້າ, ເພາະວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ ຈ່າຍເງິນ ຕໍ່ກັບ ສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ມີຄ່າຕໍ່ເຂົາເຈົ້າເລີຍ.