ພາສາມາເລ

ປະເທດມາເລເຊຍມີພາສາປະຈຳຊາດແມ່ນ ພາສາມາລາຢູນ