ຊາວຄຣິສະຕຽນ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ Christians)

ຊາວຄຣິດສະຕຽນ ( /k r ɪ s tʃən, - t i ə n / ( </img> / ) ) ແມ່ນຄົນທີ່ຕິດຕາມ ຫລື ຍຶດໝັ້ນ ກັບ ສາ ສະ ໜາ ຄຣິສ, ສາສະໜາ ອັບຣາຮາມ ແບບເອກະເທດນິຍົມໂດຍອີງໃສ່ຊີວິດແລະ ຄຳ ສອນຂອງ ພຣະເຢຊູຄຣິດ . ຄໍາວ່າ ຄຣິດ ແລະຄຣິສຕຽນມາຈາກ ເກຼັກ Koine ຊື່ Christos (Χριστός), ການແປພາສາຂອງ ພະຄໍາພີຍິວ ເປັນຄຳ mashiach (מָשִׁיחַ). [1]

ໃນຂະນະທີ່ມີການຕີຄວາມໝາຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງຄຣິສຕຽນເຊິ່ງ ບາງຄັ້ງກໍ່ຂັດແຍ້ງກັນ, ພວກມັນໂຮມເປັນໜຶ່ງໃນການເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູ ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ພິເສດ.

  1. Bickerman (1949) p. 145, The Christians got their appellation from "Christus," that is, "the Anointed," the Messiah.