ພຣະເຢຊູ ຫຼື ເຢຊູແຫ່ງນາຊາເຣັດ (Jesus of Nazareth) (ເກີດເມື່ອ ປະມານ 6–4 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ. ) ເປັນຄົນຢິວ ແລະ ເປັນ ສາດສະດາຂອງສາດສະໜາຄຣິສຕ໌. ຊາວຄຣິດ ເອີ້ນພະເຢຊູແຫ່ງນາຊາເຣັດວ່າ ພະເຢຊູຄຣິສຕ໌ (Jesus Christ) ແລະຖືວ່າພຣະອົງເປັນ ພຣະຜູ້ປົກປ້ອງ ເປັນພຣະບຸດຂອງ ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ.

ພຣະເຢຊູ

ຄຳວ່າ "ເຢຊູ" ມາຈາກຄຳໃນ ພາສາເກຣັກທີ່ວ່າ Ιησους [Iēsoûs] ເຊິ່ງມາຈາກ ຄຳວ່າ [ເຢຊູອາ] ໃນ ພາສາອາຣາເມັກອີກເທື່ອໜຶ່ງ. ຊາວຄຣິສຕ໌ອາຣັບ ເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ຍາຊູ" ຕາມພາສາຊີເຣຍ, ສ່ວນຊາວມຸສລິມອາຣັບ ເອີ້ນວ່າ "ອີຊາ" ມີຄວາມໝາຍວ່າ "ພະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ລອດ" (ພາສາອັງກິດ: The Saviour ຂຽນແບບອາເມລິກາ ແມ່ນ Savior).

ປະຫວັດຂອງພຣະເຢຊູ

ດັດແກ້

ໄວເດັກ

ດັດແກ້

ປະສູດເມື່ອ 4 ປີກ່ອນ ຄສ ໃນເມືອງນາຊາເຣັດ ແຂວງກາລິເລ , ຍິງພົມມະຈາຣີຊື່ວ່າມາຣິອາ ໄດ້ຫມັ້ນໝາຍໄວ້ແລ້ວກັບຊາຍຄົນຫນຶ່ງຊື່ໂຢເຊບ ກ່ອນທີ່ທັງສອງໄດ້ຢູ່ກິນຮ່ວມກັນ ນາງໄດ້ຕັ້ງທ້ອງດ້ວຍລິເດດຂອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດເຈົ້າ

ຫຼັງຈາກພຮະອົງໃຫຍ່ແລ້ວພຮະເຢຊູຊົ່ງເຮັດອັນສະຈັນຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນການສັ່ງໃຫ້ນໍ້າກາຍເປັນເຫຼົ້າ...