1 E+11 m² ເປັນອັນດັບຂອງຂະໜາດຂອງສິ່ງທີ່ມີພື້ນທີ່ລະຫວ່າງ 100,000 ຫາ 1,000,000 ຕະລາງກິໂລແມັດ


ພື້ນທີ່ຂະໜາດຫຼາຍກວ່າ 1,000,000 ຕະລາງກິໂລແມັດຕົວຢ່າງແກ້ໄຂ


ພື້ນທີ່ຂະໜາດຫຼາຍກວ່າ 1,000,000 ຕະລາງກິໂລແມັດ