ແບບຈຳລອງ IS/LM

ແບບຈຳລອງ IS-LM ແມ່ນ ແບບຈຳລອງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ ທຳການວິເຄາະດຸນຍະພາບ ຂອງ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນ ໂດຍ ອີງໃສ່ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ເປັນຕົວປ່ຽນ. ແມ່ນ ການວິເຄາະ ທີ່ ຈອນ ຣິຊາດ ຮິກສ໌ (John Richard Hicks) ສະເໜີຂຶ້ນ ໂດຍ ເປັນການສະແດງທິດສະດີ ຂອງ ເຄນສ໌ ໃຫ້ເປັນຮູບສະແດງ.

ແບບຈຳລອງ IS/LM (ພາສາອັງກິດ)
ເສັ້ນໂຄ້ງ LM

ເສັ້ນໂຄ້ງ ISEdit

ເສັ້ນໂຄ້ງ IS ແມ່ນ ຕຳລາທີ່ສະແດງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດY ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ r ຢູ່ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ. ໃນທີ່ນີ້ ຕະຫຼາດຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນ ຕະຫຼາດທີ່ມີການຊື້ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ.

ເສັ້ນໂຄ້ງ LMEdit

ເສັ້ນໂຄ້ງ LM ແມ່ນ ຕຳລາທີ່ສະແດງ ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດY ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍ r ຢູ່ ຕະຫຼາດການເງິນ.