ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ອັດຕາລາຄາ ທີ່ ຜູ້ກູ້ ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ກູ້ ໂດຍເປັນຄ່າຕອບແທນໃນການໃຊ້ເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຂອງຕົນເອງ. ໂດຍທົ່ວໄປ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈະສະແດງເປັນ ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ ປີ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ ແມ່ນ ເຄື່ອງມືສຳຄັນ ຂອງ ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ທີ່ໃຊ້ເພື່ອ ດັດປັບຄ່າເສດຖະກິດອື່ນ ເຊັ່ນ ການລົງທຶນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ແລະ ອັດຕາຫວ່າງງານ.