ແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດ

ບົດຄວາມນີ້ມີເນື້ອໃນທີ່ສັ້ນຫຼາຍ, ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນຫຼືພິຈາລະນາລວມເຂົ້າກັບບົດຄວາມອື່ນແທນ.

ແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດ (ອັງກິດ: Mathematical model) ແມ່ນການໃຊ້ຄະນິດສາດໃນການອະທິບາຍລະບົບ. ແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດໄດ້ຖືກໃຊ້ທັງໃນສາຍງານວິທະຍາສາດ, ສັງຄົມສາດ, ມະນຸດສາດ, ແລະ ເສດຖະສາດ. ແບບຈຳລອງທາງຄະນິດສາດຍັງຖືກນິຍາມວ່າເປັນການສະແດງຜົນຂອງສ່ວນສຳຄັນຂອງລະບົບທີ່ມີຢູ່ ຫຼືລະບົບທີ່ກຳລັງຈະຖືກສ້າງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຮູ້ຂອງລະບົບໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດເອົາມາໃຊ້ງານໄດ້.[໑]

ອ້າງອິງແກ້ໄຂ

  1. Eykhoff, Pieter System Identification: Parameter and State Estimation, Wiley & Sons, (1974). ISBN 0471249807