ເນັຕເວີກ(Computer Network) ຫລື ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ເຂົ້າໃສ່ກັນ.ເນັຕເວີກສາມາດແບ່ງປະເພດຕາມຄຸນລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະອະທິບາຍ ພາບລວມຂອງບາງ ຊະນິດ, ໝວດໝູ່, ແລະ ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງເນັຕເວີກ.

ແນະນຳແກ້ໄຂ

ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກແມ່ນກູ່ມຄອມພິວເຕີຣ໌ແລະອຸບປະກອນ ທີ່ເຊືອມຕໍ່ເຊີງກັນແລະກັນ. ໂດຍອາໄສເນັຕເວີກ ບັນດາຄອມພິວເຕີຣ໌ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ສຶສານ, ແບ່ງ ປັນຂໍ້ມູນແລະສັບພະຍາກອນ.

ຂະຫນາດຂອງເນັຕເວີກແກ້ໄຂ

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດສະເພາະ (LAN)ແກ້ໄຂ

 
ໂຕຢ່າງເນັຕເວີກ(LAN)ຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດໃນເຮືອນ, ຫ້ອງການ, ຫລື ພາຍໃນຕຶກ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດເມືອງ (MAN)ແກ້ໄຂ

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດພາຍໃນເມືອງ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດກວ້າງ (WAN)ແກ້ໄຂ

ແມ່ນເນັຕເວີຣ໌ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງພາຍໃນປະເທດດຽວກັນ ຫລື ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງໃນປະເທດຕ່າງກັນ.

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕເວີກແກ້ໄຂ

ອິນເຕີເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ ເນັຕເວີຣ໌ ກັບ ເນັຕເວີຣ໌ ເຂົ້າໃສ່ກັນ, ໂຕຢ່າງແມ່ນ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ.

ຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແກ້ໄຂ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍແມ່ນຜ່ານສາຍນໍາສົ່ງຄື:

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍແມ່ນຜ່ານຄື້ນຄື:

ອຸປະກອນຂອງເນັຕເວີກແກ້ໄຂ

 
ເຣົາເຕີຣ໌ CRS-1 ຂອງບໍລິສັດ ຊິສໂກ ສິສເຕັມສ໌

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກແກ້ໄຂ