ເນັຕເວີກ(Computer Network) ຫລື ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຣ໌ເຂົ້າໃສ່ກັນ.ເນັຕເວີກສາມາດແບ່ງປະເພດຕາມຄຸນລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈະອະທິບາຍ ພາບລວມຂອງບາງ ຊະນິດ, ໝວດໝູ່, ແລະ ອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງເນັຕເວີກ.

ແນະນຳ ດັດແກ້

ຄອມພິວເຕີຣ໌ເນັຕເວີກແມ່ນກູ່ມຄອມພິວເຕີຣ໌ແລະອຸບປະກອນ ທີ່ເຊືອມຕໍ່ເຊີງກັນແລະກັນ. ໂດຍອາໄສເນັຕເວີກ ບັນດາຄອມພິວເຕີຣ໌ຈະສາມາດຕິດຕໍ່ສຶສານ, ແບ່ງ ປັນຂໍ້ມູນແລະສັບພະຍາກອນ.

ຂະຫນາດຂອງເນັຕເວີກ ດັດແກ້

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດສະເພາະ (LAN) ດັດແກ້

 
ໂຕຢ່າງເນັຕເວີກ(LAN)ຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດໃນເຮືອນ, ຫ້ອງການ, ຫລື ພາຍໃນຕຶກ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດເມືອງ (MAN) ດັດແກ້

ແມ່ນເນັຕເວີກໃນບໍລິເວນເຂດພາຍໃນເມືອງ.

ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດກວ້າງ (WAN) ດັດແກ້

ແມ່ນເນັຕເວີຣ໌ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງພາຍໃນປະເທດດຽວກັນ ຫລື ລະຫວ່າງເມືອງຕໍ່ເມືອງໃນປະເທດຕ່າງກັນ.

ອິນເຕີຣ໌ເນັຕເວີກ ດັດແກ້

ອິນເຕີເນັຕເວີກ ແມ່ນເຄືອຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ ເນັຕເວີຣ໌ ກັບ ເນັຕເວີຣ໌ ເຂົ້າໃສ່ກັນ, ໂຕຢ່າງແມ່ນ ເຄືອຂ່າຍອິນເຕີຣ໌ເນັຕ.

ຂ່າຍການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກ ດັດແກ້

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບມີສາຍແມ່ນຜ່ານສາຍນໍາສົ່ງຄື:

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍ

ການເຊື່ອມຕໍ່ເນັຕເວີກແບບບໍ່ມີສາຍແມ່ນຜ່ານຄື້ນຄື:

ອຸປະກອນຂອງເນັຕເວີກ ດັດແກ້

 
ເຣົາເຕີຣ໌ CRS-1 ຂອງບໍລິສັດ ຊິສໂກ ສິສເຕັມສ໌

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ດັດແກ້