ເນັຕເວີກໃນພື້ນທີ່ເຂດສະເພາະ

ເປັນເນັດເວີກຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ໃນຂອບເຂດຈຳກັດ