ເຂດການປົກຄອງຂອງປະເທດລາວ

ມົນທົນ (ອັງກິດ: province) ຫຼື ແຂວງ ແມ່ນຊື່ເອີ້ນໜ່ວນການປົກຄອງລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍປົກກະຕິຈະເປັນລະດັບໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ ຫຼືລັດ.