ລະບອບການປົກຄອງ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຮູບແບບການປົກຄອງ)
ຄູ່ມືການໃຊ້ງານ[ສ້າງ]

</noinclude>

ຣະບອບກາຣປົກຄອງ (ອັງກິດ: form of government, ຝຣັ່ງ: régime politique) ໝາຍເຖິງ ສຖາບັນທາງກາຣເມືອງເຊິ່ງຣັຖບາລແຫ່ງຣັຖໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ອຳນາຈໃນກາຣປົກຄອງປະເທສ. ຄຳນີ້ຍັງນິຍາມຮວມໄປເຖິງຣັຖບາລອັນບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເຣັຈໃນກາຣໃຊ້ອຳນາຈປົກຄອງປະເທສນຳ.

ອ່ານຕື່ມ ດັດແກ້

 • Boix, Carles (2003). Democracy and Redistribution. New York: Cambridge University Press.
 • Bunce, Valerie. 2003. “Rethinking Recent Democratization: Lessons from the Postcommunist Experience.” World Politics 55(2):167-192.
 • Colomer, Josep M. (2003). Political Institutions. Oxford: Oxford University Press.
 • Dahl, Robert Polyarchy Yale University Press (1971
 • Heritage, Andrew, Editor-in-Chief. 2000. World Desk Reference
 • Lijphart, Arend (1977). Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press.
 • Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner.
 • Linz, Juan, and Stepan, Alfred. 1996. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southernn Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Press.
 • Lichbach, Mark and Alan Zukerman, eds. 1997. Comparative Politics: Rationality, Culture, and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Luebbert, Gregory M. 1987. “Social Foundations of Political Order in Interwar Europe,” World Politics 39, 4.
 • Moore, Barrington, Jr. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Cambridge: Beacon Press, ch. 7-9.
 • Comparative politics : interests, identities, and institutions in a changing global order/edited by Jeffrey Kopstein, Mark Lichbach, 2nd ed, Cambridge University Press, 2005.
 • O’Donnell, Guillermo. 1970. Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism. Berkeley: University of California.
 • O’Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C., and Whitehead, Laurence, eds., Transitions from Authoritarian Rule: comparative Perspectives. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Przeworski, Adam. 1992. Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, New York: Cambridge University Press.
 • Przeworski, Adam, Alvarez, Michael, Cheibub, Jose, and Limongi, Fernando. 2000. Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World, 1950-1990. New York: Cambridge University Press.
 • Shugart, Mathhew and John M. Carey, Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics, New York, Cambridge Univ. Press, 1992.
 • Taagepera, Rein and Matthew Shugart. 1989. Seats and votes: The effects and determinants of electoral systems, Yale Univ. Press.jimmy

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ດັດແກ້