ສົນທະນາ:ພາສາລາວ

Add discussion
Active discussions

Lao Proverb:
ພາສາບອກຊາດ ມາຣະຍາດບອກຕຣະກູນ (English equivalent: Language reveals nationality as mannerism reveals ancestry)
Thank you for all the help to make Lao page better.
ຂອບໃຈທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ດີຂື້ນ

SuperDave2 ໑໙:໑໗, ໒໓ ພະຈິກ ໒໐໑໐ (UTC)

Subscript text

ສຽງ "ວ"Edit

ຂ້ານ້ອຍຈະລົງຂໍ້ມູນສຽງ allophone ສຳຫລັບສຽງ "ວ" ເຈົ້າ. ສຽງ allophone ຕົວນັ້ນຄື “[ʋ]” ເຈົ້າ. Juidzi (talk) ໐໓:໒໖, ໒໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ (UTC)

Return to "ພາສາລາວ" page.