ໃນ ຄະນິດສາດ, ຈຳນວນຈິງ ປະກອບເອົາ ທັງ ຈຳນວນປົກກະຕິ(ທີ່ ສາມາດສະແດງ ໃນຮູບແບບ m/n ໂດຍທີ່ m,n ແມ່ນ ຈຳນວນຖ້ວນ) ແລະ ຈຳນວນອະປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ຈຳນວນປີ ແລະ ຮາກຂັ້ນສອງຂອງສອງ.