ຈຳນວນອະປົກກະຕິ

ໃນ ຄະນິດສາດ, ຈຳນວນອະປົກກະຕິ ແມ່ນ ຈຳນວນຈິງໃດໜຶ່ງ ທີ່ ບໍ່ແມ່ນ ຈຳນວນປົກກະຕິ — ໝາຍຄວາມວ່າ ທີ່ ບໍ່ສາມາດສະແດງໄດ້ ໃນ ຮູບ m/n, ໂດຍທີ່ m and n ແມ່ນ ຈຳນວນຖ້ວນ.