ຂັ້ນຕອນວິທີ(ພາສາອັງກິດ: algorithm)ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເລກເປັນຂັ້ນໆຢູ່ຄະນິດສາດ,ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ,ແລະອື່ນໆ.

Flowchart

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນ ແກ້ໄຂ