ຂັ້ນຕອນວິທີ

Flowchart

ຂັ້ນຕອນວິທີ(ພາສາອັງກິດ: Algorithm)ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເລກເປັນຂັ້ນໆຢູ່ຄະນິດສາດ,ການໃຊ້ຄອມພິວເຕີ,ແລະອື່ນໆ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນແກ້ໄຂ