ໂລກ ຫລື ດາວໂລກ (ສັນຍາລັກ: 🜨) ແມ່ນ ດາວເຄາະໜ່ວຍທີສາມ ຈາກ ດວງຕາເວັນ ໃນ ລະບົບສຸລິຍະ

ໂລກ