ໂຕກຽວ ແມ່ນເມືອງຫຼວງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຍີ່ປຸ່ນ

ໃນໂຕກຽວ