ພາສາຍີ່ປຸ່ນ(日本語)ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.

ອັກສອນ ແກ້ໄຂ

ຮິລາງານະ ແກ້ໄຂ

Gojūon ແກ້ໄຂ

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ຮະ/ວະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ/ເອະ

ໂຮະ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

Yōon ແກ້ໄຂ

Ya Yu Yo
きゃ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

きゅ

ຄິວ/ກິວ

きょ

ຄຽວ/ກຽວ

しゃ

ຊະ

しゅ

ຊຸ

しょ

ໂຊະ

ちゃ

ຊະ/ຈະ

ちゅ

ຊຸ/ຈຸ

ちょ

ໂຊະ/ໂຈະ

にゃ

ເນັຍະ

にゅ

ນິວ

にょ

ນຽວ

ひゃ

ເຮັຍະ

ひゅ

ຮິວ

ひょ

ຮຽວ

みゃ

ເມັຍະ

みゅ

ມິວ

みょ

ມຽວ

りゃ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

りゅ

ລິວ/ຣິວ

りょ

ລຽວ/ຣຽວ

ກາຕາການະ (ຄາຕາຄານະ) ແກ້ໄຂ

ໃຊ້ຂຽນຄຳຍືມມາຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ຊື່ ເຊັ່ນ ホテル (ໂຮເທລຸ ໝາຍເຖີງ ໂຮງແຮມ)

Gojūon ແກ້ໄຂ

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ ປຽບທຽບໃນພະຍັນຊະນະພາສາລາວ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ສຣະໃນພາສາລາວ

ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ອຶ ອື ເອະ ເອ ແອະ ແອ ໂອະ ໂອ ເອາະ ອໍ ເປັນຕົ້ນ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ກ ຂ ຄ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ຊ ສ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ຕ ຖ ທ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ນ ໜ

ຮະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ

ໂຮະ

ຫ ຮ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ມ ໝ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ຍ ຢ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ຣ ລ ຫຼ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

*ຕົວຢ່າງ ヴィエンチャン (ວີເອັງຈານ ໝາຍເຖິງ ວຽງຈັນ)

Yōon ແກ້ໄຂ

Ya Yu Yo
キャ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

キュ

ຄິວ/ກິວ

キョ

ຄຽວ/ກຽວ

シャ

ຊະ

シュ

ຊຸ

ショ

ໂຊະ

チャ

ຊະ/ຈະ

チュ

ຊຸ/ຈຸ

チョ

ໂຊະ/ໂຈະ

ニャ

ເນັຍະ

ニュ

ນິວ

ニョ

ນຽວ

ヒャ

ເຮັຍະ

ヒュ

ຮິວ

ヒョ

ຮຽວ

ミャ

ເມັຍະ

ミュ

ມິວ

ミョ

ມຽວ

リャ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

リュ

ລິວ/ຣິວ

リョ

ລຽວ/ຣຽວ