ພາສາຍີ່ປຸ່ນ(日本語)ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.

ອັກສອນ ດັດແກ້

ຮິລາງານະ ດັດແກ້

Gojūon ດັດແກ້

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ຮະ/ວະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ/ເອະ

ໂຮະ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

Yōon ດັດແກ້

Ya Yu Yo
きゃ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

きゅ

ຄິວ/ກິວ

きょ

ຄຽວ/ກຽວ

しゃ

ຊະ

しゅ

ຊຸ

しょ

ໂຊະ

ちゃ

ຊະ/ຈະ

ちゅ

ຊຸ/ຈຸ

ちょ

ໂຊະ/ໂຈະ

にゃ

ເນັຍະ

にゅ

ນິວ

にょ

ນຽວ

ひゃ

ເຮັຍະ

ひゅ

ຮິວ

ひょ

ຮຽວ

みゃ

ເມັຍະ

みゅ

ມິວ

みょ

ມຽວ

りゃ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

りゅ

ລິວ/ຣິວ

りょ

ລຽວ/ຣຽວ

ກາຕາການະ (ຄາຕາຄານະ) ດັດແກ້

ໃຊ້ຂຽນຄຳຍືມມາຈາກພາສາຕ່າງປະເທດ ຊື່ ເຊັ່ນ ホテル (ໂຮເທລຸ ໝາຍເຖີງ ໂຮງແຮມ)

Gojūon ດັດແກ້

ອະ ອິ ອຸ ເອະ ໂອະ ປຽບທຽບໃນພະຍັນຊະນະພາສາລາວ

ອະ

ອິ

ອຸ

ເອະ

ໂອະ

ສຣະໃນພາສາລາວ

ອະ ອາ ອິ ອີ ອຸ ອູ ອຶ ອື ເອະ ເອ ແອະ ແອ ໂອະ ໂອ ເອາະ ອໍ ເປັນຕົ້ນ

ຄະ/ກະ

ຄິ/ກິ

ຄຸ/ກຸ

ເຄະ/ເກະ

ໂຄະ/ໂກະ

ກ ຂ ຄ

ຊະ/ສະ

ຊິ

ຊຸ/ສຸ

ເຊະ/ເສະ

ໂຊະ/ໂສະ

ຊ ສ

ທະ/ຕະ

ຊິ ຈິ

ສຶ/ຕສຶ

ເທະ/ເຕະ

ໂທະ/ໂຕະ

ຕ ຖ ທ

ນະ

ນິ

ນຸ

ເນະ

ໂນະ

ນ ໜ

ຮະ

ຮິ

ຟຸ/ຮຸ

ເຮະ

ໂຮະ

ຫ ຮ

ມະ

ມິ

ມຸ

ເມະ

ໂມະ

ມ ໝ

ຍະ/ຢະ

ຍຸ/ຢຸ

ໂຍະ/ໂຢະ

ຍ ຢ

ລະ/ຣະ

ລິ/ຣິ

ລຸ/ຣຸ

ເລະ/ເຣະ

ໂລະ/ໂຣະ

ຣ ລ ຫຼ

ວະ

ວິ/ອິ

ເວະ/ເອະ

ໂອະ/ໂວະ

*ນ ງ ມ

*ຕົວຢ່າງ ヴィエンチャン (ວີເອັງຈານ ໝາຍເຖິງ ວຽງຈັນ)

Yōon ດັດແກ້

Ya Yu Yo
キャ

ເຄັຍະ/ເກັຍະ

キュ

ຄິວ/ກິວ

キョ

ຄຽວ/ກຽວ

シャ

ຊະ

シュ

ຊຸ

ショ

ໂຊະ

チャ

ຊະ/ຈະ

チュ

ຊຸ/ຈຸ

チョ

ໂຊະ/ໂຈະ

ニャ

ເນັຍະ

ニュ

ນິວ

ニョ

ນຽວ

ヒャ

ເຮັຍະ

ヒュ

ຮິວ

ヒョ

ຮຽວ

ミャ

ເມັຍະ

ミュ

ມິວ

ミョ

ມຽວ

リャ

ເລັຍະ/ເຣັຍະ

リュ

ລິວ/ຣິວ

リョ

ລຽວ/ຣຽວ