ເປີດລາຍການຫຼັກ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ພາສາຍີ່ປຸ່ນ(日本語)ແມ່ນ ພາສາທາງການ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ.