ໃນ ຄະນິດສາດ, ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາ (ຄະນິດສາດ) f ແມ່ນ ກຸ່ມ ຂອງ ໂຕປະສານ (x,f(x)). ໂດຍສະເພາະ, ຄຳວ່າ ເສັ້ນສະແດງ ໝາຍເຖິງ ເສັ້ນ, ໜ້າພຽງ ທີ່ສາມາດສະແດງໄດ້ ໂດຍບັນດາໂຕປະສານເຫຼົ່ານີ້.

ຕົວຢ່າງ ດັດແກ້

ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ ຕຳລາ

 

ແມ່ນ {(1,a), (2,d), (3,c)}.

ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ

 

ແມ່ນ {(x,x3-9x) : x ແມ່ນຈຳນວນຈິງ}. ຖ້າສະແດງບັນດາຈຸດ ຢູ່ ເທິງ ໜ້າພຽງຄາເຕຊຽນ ກໍ່ຈະໄດ້ຮູບ

 

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ ດັດແກ້