ເລຂາຄະນິດ (ຄຳເຄົ້າ: ເລຂາຄນິຕ; ເກຣັກ γεωμετρία; geo = ໂລກ, metria = ວັດແທກ) ແມ່ນ ສາຂາໜຶ່ງ ຂອງ ຄະນິດສາດ ທີ່ ສຶກສາກ່ຽວກັບ ຂະໜາດ, ຮູບຮ່າງ, ທີ່ຕັ້ງທຽບຖານ ຂອງ ຮູບຮ່າງ ແລະ ຄຸນລັກສະນະ ຂອງ ກາງຫາວ. ເລຂາຄະນິດ ແມ່ນ ໜຶ່ງໃນ ວິທະຍາສາດ ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ. ເລຂາຄະນິດ ເລີ່ມຈາກ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ລວງຍາວ, ເນື້ອທີ່ແລະ ບໍລິມາດ ໃນ ສັດຕະວັດ ທີ່ 3 ກ່ອນ ຄຣິດຕະສັກກະຫຼາດ. ລະບົບການພິສູດ ໃນ ເລຂາຄະນິດ ຖືກລິເລີ່ມ ໂດຍ ຢູຄລິດ (Euclid), ທີ່ ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານ ທີ່ ຖືກນຳໃຊ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ເປັນ ຫຼາຍໆສັດຕະວັດ.

ຜູ້ຍິງພວມສອນເລຂາຄະນິດ. ສະແດງເຖິງ ການເລີ່ມຕົ້ນແປ ບົດນິພົນ ຂອງ ຢູຕລິດ ອັນເກົ່າແກ່, (c.1310)