ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ

ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນ ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະມີ ສົ້ນຕໍ່ສອງສົ້ນຂຶ້ນໄປ. ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກເຫຼົ່ານີ້ ມີໄວ້ເພື່ອຕໍ່ໃສ່ກັນ ໂດຍການຈອດ ຫຼື ສຽບ ເພື່ອສ້າງ ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງ ເຊັ່ນ ແອັມ, ວິທະຍຸ ເປັນຕົ້ນ. ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ ມີທັງອັນທີ່ມີໂຄງສ້າງງ່າຍໆ ເຊັ່ນ ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ(resistor), ໂຕທ້ອນໄຟຟ້າ(capacitor), ຕຣັງຊິສເຕີ(transistor), ໄດໂອດ(diod) ແລະອື່ນໆ ໄປຈົນຮອດ ທີ່ມີໂຄງສ້າງສັບສົນ ເຊັ່ນ ແອັມ, ແຖວໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ.

ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງໆ

ສາຍຕໍ່ແກ້ໄຂ

ສາຍຕໍ່ ແມ່ນ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ມີໄວ້ ເພື່ອຕໍ່ ສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເຂົ້າໃສ່ກັນ.

ສະວິດແກ້ໄຂ

ສະວິດ ແມ່ນ ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ມີໄວ້ ເພື່ອ ຕັດ(ມອດ,ປິດ) ແລະ ຕໍ່(ເປີດ)ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກໃດໜຶ່ງ.

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າແກ້ໄຂ

ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ຫຼື ໄຟຟ້າ ມີໄວ້ເພື່ອຕ້ານທານ ການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າ

ອຸປະກອນປ້ອງກັນແກ້ໄຂ

 • ຟິວ - ປ້ອງກັນການໄຫຼຂອງກະແສໄຟຟ້າເກີນກຳໜົດ ມີ ທັງແບບທີ່ໃຊ້ໄດ້ເທື່ອດຽວ ແລະ ຫຼາຍເທື່ອ
 • ໂຕຕັດວົງຈອນ - ສະວິດ ທີ່ ຈະເຂົ້າເອງ ເມື່ອມີກະແສໄຟຟ້າໄຫຼເກີນກຳໜົດ

ໂຕທ້ອນໄຟຟ້າແກ້ໄຂ

ອິນດັກເຕີແກ້ໄຂ

ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ໃຊ້ ພະລັງງານແມ່ເຫຼັກ ຫຼື ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ

ແຫຼ່ງພະລັງງານແກ້ໄຂ

ທຣານສດູເຊີ(Transducer), ເຊັນເຊີ(sensor), ດີເທັກເຕີ(detector)ແກ້ໄຂ

 1. ທຣານສດູເຊີ ແມ່ນ ອຸປະກອນທີ່ສ້າງປະກົດການທາງກົນຈັກ ຈາກ ພະລັງງານໄຟຟ້າ
 2. ເຊັນເຊີ ແມ່ນ ທຣານສດູເຊີ ທີ່ປ່ຽນແປງສະພາວະທາງໄຟຟ້າຂອງຕົນເອງ ຫຼື ໃຫ້ສັນຍານ ໂດຍການໂຕ້ຕອບກັບ ສະພາວະແວດລ້ອມ

ໄດໂອດແກ້ໄຂ

ອຸປະກອນ ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼແຕ່ທິດດຽວ

ທຣານຊິສເຕີແກ້ໄຂ

ວົງຈອນລວມ(Integrated circuit)ແກ້ໄຂ

ໜ້າຈໍແກ້ໄຂ

ກະແສ:

ສັນຍາລັກໂຕຫຍໍ້ແກ້ໄຂ

 • AE: aerial, antenna
 • B: battery
 • BR: bridge rectifier
 • C: capacitor
 • CRT:cathode ray tube
 • D or CR: diode
 • F: fuse
 • GDT: gas discharge tube
 • IC: integrated circuit
 • J: wire link
 • JFET: junction gate field-effect transistor
 • L: inductor
 • LCD:Liquid crystal display
 • LDR: light dependent resistor
 • LED: light emitting diode
 • LS: speaker
 • M: motor
 • MCB: circuit breaker
 • Mic: microphone
 • Ne: neon lamp
 • PCB: printed circuit board
 • PU: pickup
 • Q: transistor
 • R: resistor
 • RLA: RY: relay
 • SCR: silicon controlled rectifier
 • FET:field effect transistor
 • MOSFET:Metal oxide semiconductor field effect transistor
 • TFT:thin film transistor(display)
 • VLSI:very large scale integration
 • DSP:digital signal processor
 • SW: switch
 • T: transformer
 • TH: thermistor
 • TP: test point
 • Tr: transistor
 • U: integrated circuit
 • V: valve (tube)
 • VC: variable capacitor
 • VFD: vacuum fluorescent display
 • VR: variable resistor
 • X: crystal, ceramic resonator
 • XMER: transformer
 • XTAL: crystal
 • Z: zener diode

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ