ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ແມ່ນ ສ່ວນປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ມີສອງສົ້ນ ມີໄວ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ຕາມ ຫຼັກເກນໂອມ: . ຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າ ຈະເທົ່າກັບ ການຫຼຸດລົງ ຂອງ ຄວາມດັນໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງສອງສົ້ນຂອງໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ຫານໃຫ້ ກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ໄຫຼຜ່ານໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ. ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ແມ່ນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງ ຂອງ ວົງຈອນໄຟຟ້າ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ.

ບັນດາໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ

ຄິດໄລ່ຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຈາກແຖບສີແກ້ໄຂ

ໂດຍທົ່ວໄປ ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ຈະມີແຖບສີ ສະແດງຄ່າຄວາມຕ້ານຂອງມັນ ແຕ່ ບາງອັນກໍ່ສະແດງໂດຍໂຕເລກ.

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າສີ່ແຖບແກ້ໄຂ

ການສະແດງຄ່າຄວາມຕ້ານໂດຍສີ່ແຖບສີ ແມ່ນ ວິທີການທີ່ໃຊ້ກັນແບບທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ມັນປະກອບດ້ວຍແຖບສີ່ສີ ໂດຍ ທີ່ສອງສີທຳອິດ ຈະສະແດງເຖິງ ສອງໂຕເລກມີຄວາມໝາຍ ຂອງ ຄ່າຄວມຕ້ານ, ສີທີສາມສະແດງໂຕຄູນກຳລັງສິບ ແລະ ສີສຸດທ້າຍ ສະແດງເຖິງ ຄ່າຜິດດ່ຽງ

ໂຕຢ່າງ, ຂຽວ-ຟ້າ-ເຫຼືອງ-ແດງ ແມ່ນ 56×104 Ω = 560 kΩ ± 2%).

ແຕ່ລະສີ ຈະສະແດງເຖິງໂຕເລກຕາມກຳໜົດ ດັ່ງໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນ. ຄ່າຜິດດ່ຽງຂອງ ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າສີ່ແຖບ ແມ່ນ 1%, 5%, ຫຼື 10%.

ສີ ແຖບທີໜຶ່ງ ແຖບທີສອງ ແຖບທີສາມ (ໂຕຄູນ) ແຖບທີສີ່ (ຄ່າຜິດດ່ຽງ) ສຳປະສິດອຸນະພູມ
ດຳ 0 0 ×100
ກາກີ 1 1 ×101 ±1% (F) 100 ppm
ແດງ 2 2 ×102 ±2% (G) 50 ppm
ແສດ 3 3 ×103 15 ppm
ເຫຼືອງ 4 4 ×104 25 ppm
ຂຽວ 5 5 ×105 ±0.5% (D)
ຟ້າ 6 6 ×106 ±0.25% (C)
ອິດ 7 7 ×107 ±0.1% (B)
ເທົາ 8 8 ×108 ±0.05% (A)
ຂາວ 9 9 ×109
ຄຳ ×10-1 ±5% (J)
ເງິນ ×10-2 ±10% (K)
ບໍ່ມີສີ ±20% (M)

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າຫ້າແຖບແກ້ໄຂ

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າຫ້າແຖບ ແມ່ນໃຊ້ສຳຫຼັບ ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ ຫຼື ຄ່າຜິດດ່ຽງຕໍ່າ (1%, 0.5%, 0.25%, 0.1%). ສາມແຖບທຳອິດ ສະແດງໂຕເລກ, ແຖບທີສີ່ແມ່ນໂຕຄູນກຳລັງສິບ ແລະ ແຖບສຸດທ້າຍ ແມ່ນ ຄ່າຜິດດ່ຽງ.

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າເທິງແຜງ (SMT resistor)ແກ້ໄຂ

 
ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າເທິງແຜງ

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າເທິງແຜງ ຈະມີໂຕເລກສະແດງຄ່າຄວາມຕ້ານພິມໃສ່ ໂຕຢ່າງ:

"334" = 33 × 10,000 ohms = 330 kilohms
"222" = 22 × 100 ohms = 2.2 kilohms
"473" = 47 × 1,000 ohms = 47 kilohms
"105" = 10 × 100,000 ohms = 1 megohm

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ນ້ອຍກວ່າ 100 ohms ຈະຂຽນວ່າ: 100, 220, 470. ເລກສູນສຸດທ້າຍສະແດງເຖິງ ກຳລັງສູນ ຂອງ ສິບ ເຊິ່ງ ເທົ່າໜຶ່ງ. ໂຕຢ່າງ:

"100" = 10 × 1 ohm = 10 ohms
"220" = 22 × 1 ohm = 22 ohms

ບາງເທື່ອ ຄ່າ ອາດຈະສະແດງໂດຍ "10" ຫຼື "22" ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການເຂົ້າໃຈຜິດ.

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າ ນ້ອຍກວ່າ 10 ohms ຈະມີ 'R' ສະແດງເຖິງ ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຈຸດ. ໂຕຢ່າງ:

"4R7" = 4.7 ohms
"0R22" = 0.22 ohms
"0R01" = 0.01 ohms

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າຊັດເຈນ ຈະໝາຍໂດຍ ໂຕເລກສີ່ໂຕ ໂດຍທີ່ສາມໂຕເລກທຳອິດສະແດງເຖິງຄ່າ ແລະ ໂຕເລກສຸດທ້າຍແມ່ນໂຕຄູນຂອງກຳລັງສິບ. ໂຕຢ່າງ:

"1001" = 100 × 10 ohms = 1 kilohm
"4992" = 499 × 100 ohms = 49.9 kilohm
"1000" = 100 × 1 ohm = 100 ohms

ໂຕຕ້ານໄຟຟ້າຕາມປະເພດສ່ວນປະກອບແກ້ໄຂ

  • ກາກບອນປະສົມ
  • ຟິມກາກບອນ
  • ຟິມບາງແລະໜາ
  • ຟິມໂລຫະ
  • ເສັ້ນເຄືອບ

ແລະອື່ນໆ