ລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ

ລົດໄຟຟ້າສາຍສະເຫຼິມພະເກີຍດ 6 ຮອບພະຊົນມະພິນສາ ສາຍ 2 ເອິ້ນຕາມໂຄງຂ່າຢລົດໄຟຟ້າໃນບາງກອກວ່າ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າສາຍສີຂຽວອ່ອນ ຫຼື ລົດໄຟຟ້າ ສາຍສີລົມ ເປິດໃຫ້ບໍລິການເມື່ອ 5 ທັນວາ ຄ.ສ.1999

ລົດໄຟຟ້າສະເຫລິມພະເກີຍດ 6 ຮອບພະຊົນມະພັນສາ ສາຍ 2
BTS-Logo.svg
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
ຊື່ອື່ນລົດໄຟຟ້າບີທີເອສ ສາຍສີລົມ
ລົດໄຟຟ້າສາຍສີຂຽວອ່ອນ
ຮູບແບບລາງລົດໄຟ
ລະບົບລົດໄຟຟ້າມະຫານະຄອນ
ບ່ອນຕັ້ງບາງກອກ
ຈຳນວນສະຖານີ- ສະຖານີ
ເວັບໄຊຕ໌ທຸລະກິດລະບົບຂົນສ່ງມວນຊົນ BTS Group
ການດຳເນິນງານ
ເປີດເມື່ອ5 ທັນວາ 1999
ຜູ້ດຳເນິນງານບໍລິສັດ ຮະບບຂນສ່ງມວນຊນກູງເທບ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ຂະບວນລົດຊີເມນ ໂມດູລາ ເມໂທ
BTS EMU-A1 Tag.png : 35 ຂະບວນ
ຊີເມນ ອິນສะໄປໂຮ
BTS EMU-A2 Tag.png : 22 ຂະບວນ
ຊີເອົນອາ ສາງຊຸນ
BTS EMU-B1 Tag.png : 12 ຂະບວນ
ຊີເອົນອາ ສາງຊຸນ
BTS EMU-B2 Tag.png : 5 ຂະບວນ
ຊີອາອາຊີ ສາງຊຸນ
BTS EMU-B3 Tag.png : 24 ຊະບວນ
ຂໍ້ມູນທາງເທັກນິກ
ລະຍະທາງ54.12 ກິໂລແມັດ (33.63 ໄມ)
ລະບົບຈ່າຍໄຟລາງທີ່ສາມ
ຄວາມເຮັວ80 ກິໂລແມັດ/ຊັ່ວໂມງ