ລົດໄຟຟ້າ


ລົດໄຟຟ້າ ອາດຫມາຍເຖີງ

ຕົວຢ່າງຂະບວນລົດໄຟຟ້າ ບີທີເອສ ສາຍສຸຂຸມວິດໃນປະເທດໄທ