ໃນ ເລຂາຄະນິດ ແລະ ໄຕມຸມ, ມຸມສາກ ແມ່ນ ມຸມ 90 ອົງສາ, ຫຼື ໜຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງຮູບວົງມົນ. ສອງເສັ້ນຊື່ ທີ່ມຸມລະຫວ່າງມັນເທົ່າກັບມຸມສາກ ເອີ້ນວາ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັນ.

ມຸມສາກ

ມຸມສາກ ສາມາດສະແດງໄດ້ໂດຍຫຼາຍໆ ຫົວໜ່ວຍອື່ນໆ: