ພິວດີ້ພາຍ

ພິວດີ້ພາຍ (ອັງກິດ: PewDiePie) ແມ່ນນັກສະແດງຕະຫຼກ ແລະຍູທູບເບໍ້ຊາວສະວີເດນ