ພັກ ຈີ-ຮໂຍ

ພັກ ຈີ-ຮໂຍ (ເກົາຫຼີ: 박지효) ແມ່ນນັກຮ້ອງຍິງຊາວເກົາຫຼີົໃຕ້ ແລະສະມາຊິກວງທະໄວຊ໌ ເກິດເມືໍ່ວັນທີ່ 1 ກຸົມພາ ຄ.ສ. 1997

ພັກ ຈີ-ຮໂຍ