ຜູ້ຊົມ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ຜູ້ຟັງ)

ຜູ້ຊົມ ເປັນກຸ່ມຜູ້ຄົນເຊິ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະແດງຫຼືຊົມຜົນງານສິລະປະ ວັນນະກຳ (ໃນນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ອ່ານ") ໂຮງຮູບເງົາ ໂຮງລະຄອນ ດົນຕີ (ໃນນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ຟັງ") ວີດີໂອເກມ (ໃນນີ້ເອີ້ນວ່າ "ຜູ້ຫຼິ້ນເກມ") ຫຼືໃນສະຖານສຶກສາບໍ່ວ່າຜ່ານສື່ໃດ. ຜູ້ຊົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນຫຼາຍຮູບແບບໃນຫຼາຍຮຸບແບບຂອງສິລະປະ ບາງກິຈະກຳເຊີນຊວນໃຫ້ຜູ້ຊົມອອກຄວາມເຫັນຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ບາງກິຈະກຳພຽງແຕ່ໃຫ້ຜູ້ຊົມຕົບມືເບົາໆ ເທົ່ານັ້ນ.