ບັນຫາການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

ໃນ ເສດຖະສາດຈຸນລະພາກ, ບັນຫາການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແມ່ນ ບັນຫາ ທີ່ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ປະສົບ: "ໃນການທີ່ ຈະໃຊ້ ເງິນ ທີຕົນເອງມີຢູ່ແນວໃດ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ຜົນປະໂຫຍດ ສູງສຸດຕໍ່ຕົນເອງ?"

ສົມມຸດວ່າ ໝວດການຊົມໃຊ້

ມີ L ສິນຄ້າ. ຖ້າ ລາຄາຂອງ ສິນຄ້າ L ແມ່ນ

ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແມ່ນ w, ໝວດການຊົມໃຊ້ ທີ່ສາມາດເລືອກໄດ້ ຫຼື ໝວດງົບປະມານ, ແມ່ນ

.

ຜູ້ຊົມໃຊ້ ຢາກຊື້ໝວດສິນຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ຕົນເອງສາມາດຊື້ໄດ້ ໃນໝວດງົບປະມານນີ້. ຖ້າ

ແມ່ນ ຕຳລາຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ ຜູ້ຊົມໃຊ້ x(p, w) ແມ່ນ

.

ຊອກຫາ x(p, w) ແມ່ນ ບັນຫາການເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ເບິ່ງຕື່ມ ດັດແກ້