ຢູນຽນແຈັກ

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ ທຸງຊາດສະຫະລາຊະອານາຈັກ)

ຫັຫຫັັັັັຫຟຫຫຫຟຫັຫຫຟັັັ້;໒ຫັຟັ້ຟຫຟັຟຟັຫຟ໒໒ຟຫຟຫຫັ້ັັຫງລຫຫ

ລາຍການອ້າງອິງແກ້ໄຂ