ດາວສຸກ ຫຼື ດາວຄຳ ແມ່ນດາວເຄາະທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງອາທິດເປັນລຳດັບທີ 2 ຊື່ລາແຕັງຂອງດາວສຸກ (Venus) ມາຈາກເທພີແຫ່ງຄວາມຮັກຂອງໂລມັງ. ດາວສຸກແມ່ນດາວເຄາະຫີນ ມີຂະໜາດໃກ້ຄຽງກັບໂລກ.

ອ້າງອີງແກ້ໄຂ