ຈຳນວນ ແມ່ນ ແນວຄວາມຄິດທີ່ຖືກໃຊ້ ໃນ ການນັບ ແລະ ການວັດແທກ. ເຄື່ອງໝາຍ ທີ່ສະແດງເຖິງຈຳນວນນັ້ນ ມັກຖືກເອີ້ນວ່າ ໂຕເລກ. ນອກຈາກການໃຊ້ ໃນ ການນັບ ແລະ ວັດແທກແລ້ວ ຈຳນວນຍັງຖືກໃຊ້ ເປັນຕົວຈຳແນກ ເຊັ່ນ ນໍ້າເບີໂທລະສັບ, ລຳດັບທີ, ຄອດ ISBN ແລະອື່ນໆ. ໃນ ຄະນິດສາດ, ນິຍາມຂອງຈຳນວນ ຖືກກຳໜົດຍ່ອຍ ອອກໄປອີກ ເຊັ່ນ , ຈຳນວນປົກກະຕິ, ຈຳນວນອະປົກກະຕິ, ຈຳນວນສົນ ແລະອື່ນໆ.


ເບິ່ງຕື່ມ ດັດແກ້