ຄິດຕະສັກກະລາດ 1583 ໃກ້ຄຽງກັບ ພຸດທະສັກກະລາດ 2126

ເຫດການແກ້ໄຂ

ວັນເກີດແກ້ໄຂ

ວັນເຖິງແກ່ກຳແກ້ໄຂ