ຄຳພີ (ອັງກິດ: religious text; holy writ; holy books; scripture; scriptures) ໝາຍເຖິງ ຕໍາລາທີ່ຍົກຍ້ອງ[1] ຫຼືຖືວ່າສໍາຄັນທາງສາສະໜາຫຼືໂຫລາສາດ ເປັນຕົ້ນ[2].

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້
  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), คัมภีร์, พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
  2. {{{ຊື່ໜັງສື}}}. [ມ.ປ.ທ.] : [ມ.ປ.ພ.], [ມ.ປ.ປ.]. ISBN 978-616-7073-56-9