ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີແນັດ

ກົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີແນັດ ເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ແມ່ນກົມວິຊາການນຶ່ງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ອປທ, ຊື່ງມີໜ້າທີ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດ ທາງດ້ານ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການອິນເຕີແນັດ ແລະ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ພາຍໃນປະເທດ
ແລະ ຕໍ່ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ.

  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມໂທລະຄົມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີແນັດ:
ກທອ ປະກອບມີ 4 ພະແນກການ, ດັ່ງນີ້:
1.ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ
2.ພະແນກຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ
3.ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ
4.ພະແນກຄຸ້ມຄອງອິນເຕີແນັດ

ເວັບໄຊ ພາຍນອກ

ດັດແກ້