ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນເຮັດໜ້າທີ່ຫຍັງ?
ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນນຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນອົງການສະຫະປະຊາຊົນ ໂດຍມີຊື່ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: International Telecommunication Union(ITU),ມີທີ່ຕັ້ງຂອງ
ສຳນັກງານໃຫ່ຍຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງ ເຈເນວາ ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ.
ITU ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ກຳນົດມາດຕະຖານທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຊື່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກສ່ວນໃຫ່ຍຄື: ITU-T ແລະ ITU-R