ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard


ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard ຢູ່ ຫໍພິພິດທະພັນວິທະຍາສາດແລະອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ ແມນເຊັສເຕີ, ອັງກິດ
ເບິ່ງໃກ້
ເບິ່ງໃກ້ (ເຈ້ຍຮູຄິດໄລ່)
ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard, 1849