ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard


ເບິ່ງໃກ້
ເບິ່ງໃກ້ (ເຈ້ຍຮູຄິດໄລ່)
ກີ່ຄິດໄລ່ Jacquard, 1849