ການເມືອງ (ຄຳເຄົ້າ: ກາຣເມືອງ) ແມ່ນ ລະບົບ ທີ່ ກຸ່ມຄົນ, ອົງກອນ ທຳການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາ ກ່ຽວເນື່ອງກັບ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ. ລັດຖະສາດ (political sciences) ແມ່ນ ວິທະຍາສາດ ທີ່ ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການເມືອງ. ມັນເປັນການຍາກ ທີ່ ຈະຈັດປະເພດລະບອບການເມືອງ ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ກຳວ່າ ປະເທດໃດສັງກັດຢູ່ ໃນ ປະເພດໃດແທ້, ແຕ່ ລະບອບການເມືອງ ອາດຈະສາມາດແບ່ງໃຫຍ່ໆ ຕາມ ລັກສະນະຂອງມັນ ອອກເປັນ ລະບອບສັກດີນາ, ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ, ລະບົບທຶນນິຍົມ,ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ລະບອບອານາທິປະໄຕ, ລະບອບຜະເດັດການ ເປັນຕົ້ນ.