ການສຶກສາ

ການສຶກສາ ໂດຍທົ່ວໄປ ຈະໝາຍເຖິງ ລະບົບທີ່ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຈາກ ຄົນ ຫລື ລຸ້ນຄົນໜຶ່ງ ໃຫ້ ຄົນອື່ນ ຫລື ລຸ້ນຄົນອື່ນ ຢູ່ ໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ຫລື ແມ່ນແຕ່ ການສຶກສາ ໂດຍ ພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ. ການສຶກສາພາກບັງຄັບ ຈະໝາຍເຖິງ ການສຶກສາ ທີ່ ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ໃນປະເທດນັ້ນໆ ຈະຕ້ອງເຂົ້າຮັບ ເຊັ່ນ ຢູ່ ປະເທດລາວ ແມ່ນ ປະຖົມປີທີ 5 ໃນຂະນະທີ່ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນ ມັດທະຍົມປີທີ 3 (ຫລື ຫ້ອງ 9 ເພາະ ຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຊ້ ປະຖົມ ລະບົບ 6 ປີ).

ສາມັນສຶກສາແກ້ໄຂ