ອຸດົມສຶກສາ

ອຸດົມສຶກສາແມ່ນບ່ອນຮຳຮຽນທີ່ສູງກວາ່ປະຖົມສຶກສາແລະສາມາດເປັນບ່ອນນ້ອຍຯທີ່ປ່ຽນແປງຈິດສຳນຶກຂອງເດັກໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການສຶກສາຮຳຮຽນ