ການຕ່ຳ

ການຕ່ຳ (ອັງກິດ: weaving) ແມ່ນສິລະປະແລະຫັດຖະກຳຫຼືວຽກສີມືແບບໜຶ່ງອັນມີມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານ.