ຂົງຈື້

(ປ່ຽນເສັ້ນທາງມາຈາກ Confucius)

ຂົງຈື້ ແມ່ນ ຈັກຄຶດ ແລະ ນັກປັດຊະຍາສັງຄົມຄົນຈີນ ທີ່ຄຳສອນມີຜົນກະທົບເລິກຕໍ່ກັບ ແນວຄວາມຄຶດແລະວິຖີການດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ ຈີນ, ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປັດຊະຍາ ຂອງ ລາວ ເນັ້ນໜັກສິນລະທຳ ຂອງ ບຸກຄົນ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ, ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງ ຄວາມສຳພັນໃນສັງຄົມ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ.

Confucius
Engraving of Confucius. The Chinese characters read "Portrait of the First Teacher, Confucius, Giving a Lecture".