ໝູ
ສະຖານະການອະນຸຮັກ
ສັດລ້ຽງຫຼືປະສຸສັດ
ການຈຳແໜກຊັ້ນທາງວິທະຍາສາດ
ອານາຈັກ: Animalia
ຟີລຳ: Chordata
ຊັ້ນ: Mammalia
ອັນດັບ: Artiodactyla
ວົງ: Suidae
ສະກຸນ: Sus
ຊະນິດ: Sus scrofa
Linnaeus, 1758
ຊະນິດຍ່ອຍ: S. s. domesticus
ຊື່ພ້ອງ
  • Sus scrofa domestica
    Erxleben, 1777
  • Sus domesticus Erxleben, 1777
  • Sus domestica Erxleben, 1777

ໝູ ຫຼື ໝູບ້ານ (ຊື່ວິທະຍາສາດ: Sus scrofa domesticus) ເປັນສັດສີ່ຕີນ ເປັນສັດລ້ຽງຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊິ່ງມະນຸດມັກລ້ຽງເພື່ອເປັນອາຫານ. ມີບັນພະບຸລຸດ ເປັນ ໝູປ່າ (Sus scrofa), ໂດຍໝູສາມາດຈຳແນກເປັນສະປີຊີຍ່ອຍຂອງໝູປ່າ ຫຼືເປັນອີກສະປີຊີນຶ່ງແຍກຕ່າງຫາກ. ຫົວແລະຄວາມຍາວລຳໂຕຢູ່ລະຫວ່າງ 0.9 ເຖິງ 1.8 ແມັດ ໂຕໃຫຍ່ເຕັມໄວໜັກປະມານ 50 ເຖິງ 350 ກິໂລ. ແມ່ນວ່າໝູເປັນສັດກີບຄູ່ ເຊິ່ງມັກກິນພືດເປັນອາຫານ ໝູກໍກິນໄດ້ທັງພືດແລະສັດເປັນອາຫານເໝືອນກັບບັນພະບຸລຸດໝູປ່າ. ໝູມີວິວັດທະນາການກະເພາະອາຫານໃຫຍ່ຂຶ້ນແລະລຳໄສ້ຍາວຂຶ້ນຍ້ອນພືດຍ່ອຍຍາກກວ່າຊີ້ນ. ເອີ້ນໝູໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ໂຕດຽວວ່າ ໝູທອກ.

ອ້າງອີງ

ດັດແກ້