ໝາກຂີ້ຫູດ

ໝາກຂີ້ຫູດ ແມ່ນພືດໃນສະກຸນໝາກກ້ຽງ (Citrus) ມີຖິ່ນກຳເໜີດໃນປະເທດລາວ ໄທ ກັມພູຊາ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ມາເລເຊຍ.